Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων

  • Έκδοση όλων των απαραίτητων και προβλεπόμενων από την νομοθεσία εγγράφων, αδειών και εγκρίσεων για την διαχείριση των αποβλήτων.
  • Σήμανση των συσκευασιών βάσει των προδιαγραφών.
  • Φόρτωση και ασφαλή τοποθέτηση των συσκευασιών σε κατάλληλο μεταφορικό μέσο (όχημα ή κλειστό εμπορευματοκιβώτιο).
  • Χρήση πιστοποιημένων μέσων μεταφοράς (Έγκριση τύπου για τα οχήματα όπου απαιτείται - Πιστοποίηση εμπορευματοκιβωτίων)
  • Όλα τα απαραίτητα υλικά και τον εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των εργασιών συσκευασίας, σήμανσης, φόρτωσης.
  • Οδική και Θαλάσσια μεταφορά του Υλικού στον χώρο της εγκατάστασης που θα πραγματοποιήσει την τελική διάθεση
  • Ασφαλιστική κάλυψη από την στιγμή έναρξης της διαδικασίας παραλαβής των αποβλήτων και καθ’ όλη την διάρκεια της μεταφοράς τους μέχρι την εγκατάσταση της τελικής διάθεσης για ζημιές έναντι τρίτων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε περίπτωση ατυχήματος.