Πολιτική της REPLAN για την Ποιότητα και το Περιβάλλον

Δραστηριότητες της εταιρίας αποτελούν η Μονάδα Επεξεργασίας Μεταλλικών Απορριμμάτων (συλλογή-μεταφορά-διαλογή-επεξεργασία) – Διαλυτήριο Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και η και η εμπορία μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρίας και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι οι δραστηριότητές της εταιρίας να χαρακτηρίζονται από την πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία και την επίτευξη των στόχων ποιότητας που θέτει με απώτερο σκοπό:

 • την ικανοποίηση του πελάτη
 • την αποφυγή διασποράς κρουσμάτων
 • τον ορθό χειρισμό πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Η εταιρία δεσμεύεται ως προς τη χρήση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών στις δραστηριότητες της, ώστε να συνδυάζεται η αποδοτική υλοποίηση υπηρεσιών με την αποτελεσματική περιβαλλοντική προστασία και εφαρμογή των Κανόνων Υγείας και Ασφάλειας λόγω της πανδημίας COVID-19.

Όλες οι δραστηριότητες διευθύνονται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτική χρήση φυσικών και ανανεώσιμων πόρων και η διατήρηση βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς και τη νομοθεσία, οι συνεχείς προσπάθειες ώστε να αποτρέπεται η μόλυνση από τον κορονοϊό τόσο ανάμεσα σε πελάτες – προσωπικό, όσο και μεταξύ των μελών του προσωπικού, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής δραστηριότητας της επιχείρησης.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρίας:

 • Έχει υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (ΣΔ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 με Πεδίο Εφαρμογής Πιστοποίησης: «ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΤΚΖ – ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
 • Επανεξετάζει και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διαδικασιών της σε σχέση με την ποιότητα και το περιβάλλον.
 • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους που επηρεάζουν Ποιότητα και Προστασία του Περιβάλλοντος. Δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση και την πρόληψη της ρύπανσης μέσω μείωσης της χρήσης ενέργειας, ύδατος και χημικών σε κάθε διεργασία της. Επίσης, εξετάζει τη χρήση των πιο φιλικών περιβαλλοντικά μορφών που είναι διαθέσιμες.
 • Θέτει πρακτικούς και μετρήσιμους στόχους για την ποιότητα και το περιβάλλον. Οι στόχοι αυτοί αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρίας.
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα και την Προστασία του Περιβάλλοντος σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της εταιρίας και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες.
 • Περιορίζει τις οχλήσεις (οσμών, θορύβου, εκπομπών σωματιδίων) και μειώνει στο ελάχιστο τις διαθέσεις υγρών αποβλήτων.
 • Μέσω της κύριας της δραστηριότητάς της περιορίζει την διάθεση στερεών αποβλήτων και επαναπροωθεί προς ανακύκλωση ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες στερεών αποβλήτων.
 • Συμμετέχει ενεργά στο έργο της Εναλλακτικής Διαχείρισης ειδικών αποβλήτων και ως παραγωγός και ως διαχειριστής (μπαταρίες, ελαστικά αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, παλαιά οχήματα, παλιές ηλεκτρικές συσκευές)
 • Έχει αναπτύξει σχέδια και διαδικασίες δράσης για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, καταστάσεων και καταστροφών.
 • Έχει προβεί σε αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νέων έργων, βελτιώσεων ή/ και τροποποιήσεων που εκτελεί.
 • Παροτρύνει τους προμηθευτές της να παρέχουν φιλικά προς το περιβάλλον υλικά ή υπηρεσίες.
 • Παίρνει πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση, για την περιβαλλοντική πληροφόρηση, για νέες βελτιωμένες πρακτικές.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρία αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία, καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Η επιχείρηση έχει εφαρμόσει τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω πανδημίας του COVID-19. Στους εργαζόμενους έγινε εκπαίδευση για την χρήση ΜΑΠ και τις νέες υγειονομικές απαιτήσεις. Για τους επισκέπτες (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες) υπάρχει αυστηρή σύσταση για χρήση ΜΑΠ και απαγόρευση εισόδου στα γραφεία χωρίς άδεια για την διασφάλιση της υγείας.

Η εταιρία δεσμεύεται για διαρκή βελτίωση του ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας και Περιβάλλοντος και η παρούσα είναι κοινοποιήσιμη σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.

Ημερομηνία: 20/05/2020

Η Γενική Διευθύντρια
Ιωάννα Κωνσταντινίδου